nasza misja

usługi prawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną, w tym udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami administracji publicznej wszystkich instancji, w szerokim spektrum spraw determinowanym zakresem specjalizacji oraz doświadczeniem zawodowym zatrudnionych w niej Adwokatów.

W oparciu o wieloletnią praktykę oraz zdobyte w jej ramach kompetencje i wiedzę merytoryczną, mamy zaszczyt zaoferować Państwu w pełni profesjonalne usługi prawne w następującym zakresie:

PRAWO CYWILNE I SPADKOWE

 • sprawy o zapłatę, w tym dochodzenie należności kontraktowych wynikających z nieopłaconych faktur VAT etc.
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu doznanych szkód majątkowych i niemajątkowych, w tym przeciwko sprawcom szkód oraz towarzystwom ubezpieczeniowym odpowiedzialnym na podstawie zawartych ze sprawcą lub pokrzywdzonym umów ubezpieczeń majątkowych etc.
 • sprawy dotyczące nieruchomości, w tym o zasiedzenie, zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy, sprawy eksmisyjne, zniesienie współwłasności, podział do korzystania quoad usum, ustanowienie służebności oraz innych ograniczonych praw rzeczowych etc.
 • wsparcie nabywców lokali mieszkalnych w sporach z deweloperami, analizowanie umów deweloperskich i przenoszących własność nieruchomości, dochodzenie kar umownych z tytułu nienależytego wykonania ww. umów przez deweloperów, w tym za nieterminowe przeniesienie własności nieruchomości etc.
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, o zapłatę zachowku, o dział spadku, o odrzucenie spadku przez osobę małoletnią, o spis inwentarza spadku etc.

PRAWO GOSPODARCZE I KORPORACYJNE

 • sprawy dotyczące realizacji kontraktów handlowych, w tym budowlanych, przemysłowych, technologicznych i IT, w tym doradztwo w procesie sporządzania i zawierania kontraktów, dochodzenie roszczeń kontraktowych zarówno przed sądem, jak również w ramach postępowań polubownych, arbitrażowych oraz rokowań i negocjacji pozasądowych etc.
 • zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie projektów umów spółki oraz niezbędnej dokumentacji towarzyszącej etc.
 • zakładanie oraz likwidacja fundacji, w tym przygotowywanie projektów aktów erekcyjnych, statutów oraz niezbędnej dokumentacji towarzyszącej etc.
 • sprawy z zakresu postępowania rejestrowego, w tym rejestracja spółek i innych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisy zmian w rejestrach, wykreślenia z rejestrów, obsługa postępowań likwidacyjnych etc.
 • wsparcie spółek prawa handlowego w sprawach korporacyjnych, w tym doradztwo prawne w bieżącej działalności, opracowywanie projektów protokołów zgromadzeń oraz uchwał organów statutowych, opracowywanie regulaminów organizacyjnych oraz innych aktów wewnętrznych spółek, wsparcie prawne w funkcjonowaniu zarządów spółek etc.
 • kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych, w tym opracowywanie statutów i regulaminów wewnętrznych, doradztwo prawne w bieżącej działalności zarządów oraz rad nadzorczych spółdzielni, przygotowanie i uczestnictwo w obradach walnych zgromadzeń członków spółdzielni mieszkaniowych, windykacja i dochodzenie przed sądem należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, przekształcanie praw spółdzielczych do lokali etc.
 • kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających lub administrujących zasobami wspólnoty, w tym profesjonalnych zarządców nieruchomości etc.

PRAWO RODZINNE

 • sprawy rozwodowe, w tym zarówno z orzekaniem o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, jak i bez orzekania w tym zakresie
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz ustalenia zasad realizacji kontaktów z dziećmi
 • sprawy alimentacyjne, w tym o ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, jak również zmianę wysokości alimentów oraz ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej
 • sprawy o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego (przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie darowizny, sprzedaż nieruchomości etc.)

PRAWO KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz o wykroczenia
 • obrona w postępowaniu karnym żołnierzy zawodowych przed wojskowym sądem garnizonowym, wojskowym sądem okręgowym oraz Sądem Najwyższym
 • obrona w sprawach dyscyplinarnych żołnierzy zawodowych

A NADTO

 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów i kontraktów handlowych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz sądowa i pozasądowa windykacja należności
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym
 • prowadzenie rokowań i negocjacji pozasądowych oraz udział w postępowaniu arbitrażowym przed sądem polubownym