Oferta

Prawo podatkowe

W zakresie prawa podatkowego kancelaria adwokacka reprezentuje swych klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i karno-skarbowych. Świadczymy pomoc prawną i prowadzimy sprawy w zakresie:

 1. Kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT), podatków lokalnych (gminnych) i akcyzy.
 2. Sporządzamy odwołania oraz reprezentujemy naszych klientów przed Sądem (odwołania, skargi do WSA, NSA).
 3. Bieżącej obsługi prawno-podatkowej firm, sporządzania opinii dotyczących skutków podatkowych podjętych działań oraz ryzyk podatkowych.
 4. Składania wniosków o indywidualną interpretację podatkową w celu uniknięcia kosztownych procesów sądowych.
 5. Reprezentujemy podatników przed sądami zarówno w sprawach podatkowych jak i sprawach karno skarbowych (KKS)

Prawo cywilne

Zakres naszych usług w tej dziedzinie obejmuje sprawy dotyczące:

 1. Zapłaty
 2. Odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy.
 3. Odpowiedzialności za czyn niedozwolony.
 4. Ochrony dóbr osobistych.
 5. Obrotu nieruchomościami.
 6. Zasiedzenia, ochrony posiadania.
 7. Zniesienia współwłasności.
 8. Najmu, dzierżawy.
 9. Spadków, darowizn oraz zachowku.
 10. Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych.
 11. Reprezentowanie przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych.

Prawo gospodarcze

Zakres naszych usług w tej dziedzinie obejmuje:

 1. bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 2. sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych,
 3. przygotowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych,
 4. tworzenie, łączenie, rejestracja oraz likwidacja spółek,
 5. reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikami.

Prawo karne

Problematyka prawa karnego ma w profesji adwokata szczególne znaczenie. Występowanie w roli obrońcy oskarżonego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością i starannością, ponieważ często stawką jest wolność człowieka. Każda sprawa wymaga wiedzy i doświadczenia procesowego od obrońcy. Daje to rękojmię rzetelnego i uczciwego procesu karnego oraz zachowania podstawowych zasad postępowania. Nie ma tutaj miejsca na błędy, dlatego też warto starannie wybrać adwokata, który rzetelnie i z zaangażowaniem poprowadzi sprawę.

Oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw zarówno w zakresie prawa karnego, postępowań karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia, a w szczególności:

 1. obronę na wszystkich etapach postępowania karnego i karnoskarbowego,
 2. sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 3. sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 4. sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 5. obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 6. reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw,
 7. reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
 8. pomagamy w obraniu najlepszej linii obrony i przygotowaniu pism procesowych.

Prawo spadkowe

Z zakresu prawa spadkowego usługi Kancelarii obejmują m.in. sprawy o:

 1. Stwierdzenie nabycia spadku.
 2. Dział spadku.
 3. Wydziedziczenie.
 4. Zachowek.
 5. Wykonanie zapisu, polecenia.
 6. Sporządzenie testamentów.

Prawo rodzinne

Zakres usług Kancelarii obejmuje sprawy rodzinne w tym m.in.:

 1. Rozwód z winy małżonka jak i bez ustalania winy.
 2. Separacja, unieważnienie małżeństwa.
 3. Podziały majątku.
 4. Alimentacyjne: ustalenie obowiązku alimentacyjnego dla dziecka i drugiego małżonka (procesy o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów), egzekucja alimentów.
 5. Opieka and dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, wydanie dziecka).
 6. Podział majątku wspólnego małżonków (rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie, eksmisja jednego z małżonków ze wspólnego zajmowanego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków.
 7. Zniesienie wspólności ustawowej małżonków, rozszerzenie wspólności majątkowej, ustalenie rozdzielności majątkowej.
 8. Ustalenie/zaprzeczenie/ojcostwa macierzyństwa, uznanie dziecka, przysposobienie.
 9. Przygotowujemy zarówno pisma procesowe jak i reprezentujemy naszych klientów przed Sądami wszystkich instancji.

Obsługa inwestycji budowlanych

Nasze usługi obejmują między innymi opiniowanie lub przygotowanie umów pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą oraz pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami, opiniowanie lub przygotowywanie pisemnych oświadczeń składanych przez strony w trakcie inwestycji, a także bieżący nadzór prawny nad przebiegiem inwestycji.

W zakresie naszych usług znajdują się także:

 1. Prawo budowlane, umowy o roboty budowlane.
 2. Analiza umów developerskich, udział w negocjacjach (analiza umów kupna sprzedaży mieszkań, domów, działek).
 3. Kompleksowa pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami.
 4. Odzyskiwanie nieruchomości.
 5. Odszkodowania z tytułu prawnego wywłaszczenia.
 6. Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.
 7. Zajęcie nieruchomości przez urządzenia przesyłowe.
 8. Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi i cywilnymi dotyczącymi nieruchomości.
 9. Sprawy spółdzielniane osób prywatnych.

Obsługa wspólnot i spółdzielni

Zakres naszych usług w tej dziedzinie obejmuje:

 1. Bieżąca obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielców
 2. Reprezentacja wspólnot i spółdzielnie przed sądami i organami administracji
 3. Prawo lokalowe, prawo spółdzielcze
 4. Umowy najmu
 5. Sprawy o eksmisję
 6. Ochrona praw lokatorów
 7. Windykacja należności od dłużników
 8. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 9. Opracowanie planu zarządzania nieruchomością
 10. Zmiana dotychczasowego zarządu nieruchomością
 11. Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej w zarządzanie
 12. Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji regon i o nadanie numeru identyfikacji nip wspólnoty mieszkaniowej
 13. Uchwały
 14. Obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej i jej członków
 15. Protokolarne przejęcie nieruchomości
 16. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
 17. Podatki i opłaty od nieruchomości wspólnych
 18. Weryfikacja i negocjowanie umów dostawy, roboty budowlane
 19. Doradztwo prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem wspólnoty
 20. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego
 21. Wydawanie poświadczeń, bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
 22. Zwykły zarząd nieruchomością i czynności przekraczające zarząd zwykły

Prawo Telekomunikacyjne

Zakres naszych usług w tej dziedzinie obejmuje:

 1. Obsługa przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pod względem wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę prawo telekomunikacyjne;
 2. Doradztwo w sprawie dostępu do nieruchomości prywatnych i publicznych w celu  zapewnienia telekomunikacji na nieruchomości oraz nie w celu zapewnienia telekomunikacji na nieruchomości;
 3. Doradztwo w sprawie posadawiania infrastruktury telekomunikacyjnej;
 4. Umowy dostępowe, o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminy świadczenia usług;
 5. Mechanizmy przestrzegania w trakcie pracy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego tajemnicy telekomunikacyjnej;
 6. Proces udostępniania właściwym służbom danych wrażliwych oraz treści komunikatów;

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /v2/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405